ETİK KURULU KOMİSYONU
 
25.05.2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3. ve 7. maddelerine dayanılarak hazırlanan 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince; İlçemizde  Etik Komisyonu oluşturulmuştur.
 
 Etik Komisyonu üyelerinin bazılarının görev değişikliğinden dolayı komisyon 10.05.2018 tarihli ve 562 sayılı Kaymakamlık Olur'u ile 3 yıl süreyle görev yapmak üzere güncelleştirilerek Yazı İşleri Müdürü A. Mithat YILDIRIM Başkanlığında İlçe Nufüs Müdürü Şükrü İsmail YILMAZ, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür V. Yunus Emre AŞIKKUTLU, Malmüdürü V. Taner GÜNEY ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın NARİN' den yeniden oluşturulmuştur.
 
Etik Komisyonu Görevi:
 
Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiye ve yönlendirmelerde bulunmak.
Etik uygulamaları değerlendirmek.
 
Etik İlkeler
 
Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
Halka hizmet bilinci
Hizmet standartlarına uyma
Amaç ve misyona bağlılık
Dürüstlük ve tarafsızlık
Saygınlık ve güven
Nezaket ve saygı
Yetkili makamlara bildirim
Çıkar çatışmasından kaçınma
Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
Savurganlıktan kaçınma
Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
Mal bildiriminde bulunma